Buchschmuck - Конкурс за илюстрация // Illustrationswettbewerb

Краен срок за кандидатстване: 15 април 2018 г.

Жури: доц. д-р Майа Разбойникова-Фратева, Кирил Златков и представители на Гьоте-институт

Първа награда: 3-днвено пътуване до Берлин за двама и работно посещение в избрано издателство или студио за графичен дизайн.

Десетте най-добри илюстрации ще бъдат разпечатани в размер 50х70 см и представени в изложба в езиковия център на Гьоте-институт. Изложбата ще бъде показана и на други места в България. Те ще бъдат представени и на специалния щанд на Софийския панаир на книгата, който през 2018 г. поставя фокус върху немскоезичната литература и на който специално участие ще има Франкфуртския панаир на книгата.

Повече информация и кандидатстване: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/kul/ser/ppr/bs.html

(deutsche Version unten)


Гьоте-институт България има удоволствието да обяви конкурса „Buchschmuck“ в рамките на Седмиците на немския език 2018.

Седмиците на немския език са инициатива на Гьоте-институт, Посолството на Федерална република Германия в София, Централна служба за училищно дело в чужбина, Германската служба за академичен обмен (DAAD) и Алумнипортал Германия, която има за цел да представи най-вълнуващите страни на немския език и неговото изучаването, както и да даде възможност на всеки, независимо немскоговорящ или не, да изживее езика в неговото разнообразие. На фокус са най-различните аспекти и форми на проявление на немския език - от граматиката, семиотиката и семантиката до литературата, от разговорния до книжовния немски, от ученето на немски език до следването и работата в Германия.

Следвайки този наш експеримент с езика, неговите форми и възможности за интерпретация в рамките да Седмиците на немския език 2017 се състоя конкурс за плакат. В него художници от България бяха поканени да представят визуално трудно преведими немски думи и изрази.

Тази година Седмиците на немския език ще отправят ново предизвикателство към графични дизайнери, илюстратори, художници и други артисти.

На български казваме „Не съди за книгата по корицата“. Днес обаче на свободния книжен пазар и с достиженията на илюстрацията и печатните техники трудно можем да отделим книгата от нейната корица. По един уникален начин илюстрацията може да синтезира есенцията на книгата в едно единствено изображение, без обаче да разкрива на читателя представително какво се случва в нея. Добрата илюстрация не пресъздава само текста, а рефлектира стила на автора и атмосферата на книгата. Тя дава на читателя свобода на фантазията, но и импулс да „продължи“ картината в главата си.

В конкурса става дума за това как литературата може да се интерпретира и представи визуално. Как могат стотици думи да се представят в един единствен образ? Как може едно изображение да разкаже цяла история? Как илюстрацията допълва текста, като в същото време стимулира и неговата фантазия?

С този конкурс търсим най-интересните илюстрации към стихотворения, разкази, повести и романи (или отделни сцени от тях) на немскоговорящи автори. Без значение е кога са създадени и издадени произведенията, както и дали са преведени на български. Всички интересуващи се са поканени в библиотеката на Гьоте-институт България, където да почерпят вдъхновение за литературно произведение. Освен това участниците в конкурса могат свободно да изберат техниките и материалите за изготвянето на илюстрациите – те могат да бъдат дигитални или аналогови, всички графични техники са позволени.

Десетте избрани от журито илюстрации ще бъдат разпечатани и представени в изложба в Езиковия център на Гьоте-институт на ул. „Бенковски“ 11. Изложбата ще бъде открива по време на Летния празник на Гьоте-институт по случай края на Седмиците на немския език. След това изложбата ще пътува и в други градове по места от партньорската мрежа на Гьоте-институт.
----------------

Bewerbungsfrist: 15. April

Jury: Dr. Maya Razboynikova-Frateva, Kiril Zlatkov, Vertreter_innen des Goethe-Instituts

Erster Preis: 3-tägige Reise nach Berlin für zwei Personen und Arbeitsbesuch in einem Verlag oder Grafikdesign-Studio

Mehr Info und Bewerbung: https://www.goethe.de/ins/bg/de/kul/ser/ppr/bs.html

Die 10 ausgewählten Illustrationen werden in der Größe 50x70 gedruckt und in einer Ausstellung in der Sprachabteilung des Goethe-Instituts gezeigt. Die Ausstellung wird auch an weiteren Orten in Bulgarien gezeigt. Die 10 ausgewählten Illustrationen werden auf der Sofioter Buchmesse 2018 präsentiert zu der dieses Jahr auch die Frankfurter Buchmesse kommen wird.

Das Goethe-Institut Bulgarien freut sich, im Rahmen der Wochen der deutschen Sprache 2018 den Wettbewerb „Buchschmuck“ ausschreiben zu können.

Die Wochen der deutschen Sprache sind eine Initiative des Goethe-Instituts Bulgarien, der Deutschen Botschaft in Sofia, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Alumniportal Deutschland, die das Ziel haben, die spannendsten Seiten des Deutschen und des Deutschlernens vorzustellen und allen, ob deutschsprachig oder nicht, die Möglichkeit zu geben, die Sprache in verschiedenen Facetten zu erleben. Fokussiert werden dabei die unterschiedlichsten Aspekte und Erscheinungsformen der deutschen Sprache – von Gramatik, Semiotik und Semantik zu Literatur, von der Alltagssprache zum Hochdeutsch, vom Deutschlernen zu Studieren und Arbeiten in Deutschland.

Im Rahmen des Ansatzes, mit der Sprache, ihren Erscheinungsformen und Interpretationsmöglichkeiten zu experimentieren, fand während der ersten Ausgabe der Wochen der deutschen Sprache 2017 ein Plakatwettbewerb statt. Künstler_innen aus Bulgarien waren dazu eingeladen, schwer übersetzbare deutsche Wörter und Redewendungen visuell darzustellen.

Dieses Jahr bieten die Wochen der deutschen Sprache mit dem Buchillustrationswettbewerb “Buchschmuck” eine neue Herausforderung für bulgarische Grafikdesigner_innen, Illustrator_innen, Maler_innen und andere Kreative.

Eine bulgarische Redewendung besagt: „Beurteile ein Buch nicht nach seinem Umschlag“. Heutzutage ist aber das Buch bezüglich des freien Buchmarktes und der hochen Errungenschaften des Buchdesigns und der Drucktechniken nur sehr schwer von der Erscheinungsform zu trennen. Die Buchillustration ermöglicht auf einzigartige Weise, die Essenz eines Buchs in ein einziges Bild zu fassen, ohne aber dem Leser den Inhalt im Voraus zu verraten. Die erfolgreiche Illustration stellt nicht nur den Text dar, sie reflektiert den Stil des Autors und die Stimmung des Buchs. Sie bietet dem Leser Impulse, das Bild im Kopf weiterzuentwickeln und der Fantasie über den Inhalt freien Lauf zu lassen.

Im Wettbewerb geht es darum, wie Literatur visuell interpretiert und dargestellt werden kann. Wie können hundert Worte in nur einem Bild dargestellt werden? Wie kann das Bild eine ganze Geschichte erzählen? Wie kann eine Illustration einen Text ergänzen, die Fantasie des Lesers stimulieren?

Mit dem Wettbewerb suchen wir die interessantesten Illustrationen zu Gedichten, Erzählungen und Romanen - oder einzelnen Szenen - von deutschsprachigen Schriftsteller_innen. Es ist egal, wann das Werk erschienen ist und ob es bereits ins Bulgarische übersetzt worden ist. Alle Interessierten sind dazu eingeladen, sich für die Auswahl eines Werkes in der Bibliothek des Goethe-Instituts inspirieren zu lassen. Des Weiteren können die Teilnehmer_innen Techniken und Materialien für die Anfertigung der Illustration frei wählen: sie können digital oder analog erstellt werden, alle grafischen Techniken sind zugelassen.

Die zehn von der Jury ausgewählten Illustrationen werden anschließend gedruckt und in einer Ausstellung in der Sprachabteilung in der Benkovski Straße präsentiert. Die Ausstellung wird während des Sommerfests eröffnet und kann bis Ende des Jahres angesehen werden. Im Rahmen einer Tourneeausstellung sollen die Werke später in anderen Städten in Bulgarien an Orten des Partnernetzwerkes des Goethe-Instituts gezeigt werden.

*снимка: Иван Шишиев
Read more