Преподаване на чужди езици // Teaching foreign languages

Културен панел #3
Преподавана на чужди езици
Панелна дискусия с участието на преподаватели по чуждестранни езици

16.04., понеделник, 18:30-20:00
Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1

Членовете на EUNIC Клъстър България канят преподаватели по чужди езици да се включат в работна група, в която да обменят опит, да споделят нуждите и предизвикатествата, пред които са изправени, както и техните решения. Дискусията ще се проведе на 12 април 2018 г. от 18:30 в Гьоте-институт в София, а резултатите ще бъдат представени в проучване, което ще бъде споделено с други експерти като университетски преподаватели, учители и представители на Министерството на образованието.

Езикът и културата имат дълбока и хомогенна връзка. Те се развиват паралелно, влияейки си постоянно, и сформират различни общества. Познанието на чужд език означава много повече от владеене на правилен правопис, богат речник или граматика. Трудно бихме могли да разберем някоя култура, без да имаме директен достъп до нейния език. Освен това, както настоява немският академик Бътгест, културното обучение всъщност е ключов фактор за използването и усвояването дадена езикова система. В Декларацията "Беладжио" на Европейската културна фондация и Международния съвет за развитие на образованието през 1981 година се твърди: "За ефективно международно сътрудничество познаването на други страни и техните култури е също толкова важно, колкото и владеенето на техните езици, а такова едно знание е зависимо от чуждоезиковото обучение".

Днес значението на чуждоезиковото обучение става все по-голямо именно във връзка с тази му функция на основа за обединението на хората отвъд държавните граници. И все пак през XXI век преподаването на чужди езици е изправено пред много нови предизвикателства - от популярността на учителската професия, до развитието на технологиите и промените в начина, по който хората учат и прекарват времето си. Има различни езици и граматики и има различни начини за учене и преподаване на език, но всички учители и училища са изправени пред едни и същи трудности.

Целта на панелната дискусия е да осигури стратегии за справяне с тези предизвикателства и за подобряване на методите на преподаване, както и да се достигне отговор на въпросите за това как можем да подкрепим учебния процес и да предоставим на учителите необходимите за него ресурси.

Каним Ви да споделите мнението, идеите и своите предложения и Ви очакваме с нетърпение!

-----------------------------------------
Cultural Panel #3
TEACHING FOREIGN LANGUAGES
A panel discussion with the participation of foreign language teachers

Monday., 16.04., 6:30 pm - 8:00 pm
Goethe-Institut Bulgaria, Budapesta Str. 1

EUNIC Cluster Bulgaria invites practitioners and theoreticians of teaching foreign languages to join a focus group and to exchange experiences; discuss actual needs, obstacles and developments. The discussion will begin in 18:30 on the 16 of April 2018 at the Goethe-Institut in Sofia and the results will be presented in a study which will be shared with other experts like university professors, teachers and representatives from the Ministry of Education.


Learning a language is not just learning the alphabet, the meaning of the words or the grammar rules; it is simultaneously learning the behavior of the society and its cultural customs. We could hardly understand a culture without having direct access to its language because of their intimate connection. Moreover, according to Buttjest, ‘Culture learning is actually a key factor in being able to use and master a foreign linguistic system.’ The Bellagio Declaration of the European Cultural Foundation and the International Council for Educational Development states, ‘For effective international cooperation, knowledge of other countries and their cultures is as important as proficiency in their languages and such knowledge is dependent on foreign language teaching.’

Today, the importance of foreign language learning is becoming even more significant due to its unifying function beyond the state borders. Nevertheless, teaching languages in the XXI century is facing many new challenges - from how popular the teaching profession is, to the recent technological developments and the changes in the way people learn and how they spend their precious time. There are diverse languages and grammars and there are various ways to study and to teach language, however, all teachers and schools are facing the same difficulties.

The goal of this panel discussion is to give recommendations for how to teach the methodologies of teaching at university, how to support the teaching process, and how to encourage the teachers structurally and morally.

You are more than welcome to share your opinion, ideas and proposals!

We are looking forward to meeting you!
Read more