Spirituele reis Auroville India

Spirituele reis India
Auroville De Stad van de Dageraad
2 t/m 9 January 2018

Vision of Auroville
...a place where the needs of the spirit and the care for progress would get precedence over the satisfaction of desires and the seeking for pleasures and material enjoyments

Hartelijk welkom op deze bijzondere spirituele reis naar India
Een reis om de spirit van de spirituele gemeenschap Auroville te leren kennen, de mensen van India te ontmoeten en heilige plaatsen te bezoeken met een bijzondere energie.
Wat Auroville voor jou en de wereld betekent, gaan we ontdekken tijdens deze reis.

Auroville bestaat in 2018 vijftig jaar. Het is een samenleving op aarde waar mensen vanuit het hart in vrede leven. Er wordt gestreefd naar menselijke eenheid en er wonen nu 2550 mensen vanuit de hele wereld in deze gemeenschap.
Al in 1954 beschreef één van de grondleggers van Auroville, The Mother Mirra Alfassa, een nieuwe samenleving als evenwichtig, harmonieus en dynamisch. Op dat moment zag ze dat 'de aarde niet klaar is om zo'n ideaal te realiseren' en daarom noemde ze het 'A Dream'. Het feit dat Auroville bestaat en dat de bewoners hetzelfde ideaal en visie in hun hart dragen, geeft hoop.
In haar beschrijving omschrijft ze een nieuwe samenleving als een plaats om vrij te kunnen leven als burger van de wereld en alleen de allerhoogste autoriteit, de allerhoogste waarheid te gehoorzamen; een plaats van vrede waar alle strijdinstincten van de mens uitsluitend worden gebruikt om oorzaken van zijn/haar lijden, zwakheden en onwetendheid te overwinnen; een plaats waar titels en posities worden vervangen door mogelijkheden om de wereld te dienen en te organiseren. Dat is samenwerken in echt broeder en zusterschap.
Deze reis geeft ons een gelegenheid om deel te nemen aan deze gemeenschap voor een rijke uitwisseling van energieën voor het ontvangen van de codes van Auroville en het brengen van onze codes

Deze reis word begeleid door Cecile Vloet, en wordt ondersteund door Regine.

Accommodatie: We verblijven in Auroville.
Vandaar uit gaan we heilige plekken bezoeken zoals Sri aurobindo ashram (samadi)
Hindoeïstische tempels
Ashram is in Pondicherry.
De Ashram van Sathya Sai Baba, Sathyanarayana Raju (Puttaparthi (Andhra Pradesh)
Auroville is een gemeenschap waarbij de groepsenergie voelbaar is. We zullen tijdens onze reis niet alleen aandacht hebben voor wat we tegen komen in Auroville, maar ook wat we tegenkomen in onszelf en in de groep. Deze wisselwerking tussen het eigen persoonlijke proces en de energie van de groep en de energie van Auroville is wat deze spirituele reis tot een helende, dynamische, bijzondere groepsreis zal maken.

Programma
‘s Morgens en ‘s avonds komen we samen om af te stemmen, te delen en te mediteren en om samen een programma voor de dag te maken. Het programma is bedoeld voor het kennismaken met Auroville, voor persoonlijke ontwikkeling en healing, zowel op individueel, groeps- als collectief niveau.
Deze bijeenkomsten zijn om te delen, ideeën in te brengen, te doorvoelen wat er speelt en alle ervaringen en wijsheden van Auroville samen te brengen. En er zal iedere dag een groepshealing plaatsvinden tijdens de bijeenkomst waar we ons laten leiden door het hoogste bewustzijn. Daar tussen is er volop ruimte voor allerlei initiatieven en sociale projecten en excursies (bijvoorbeeld met kinderen van India en het bezoeken van ashrams), We zullen iedere dag opties voor het programma geven.
Elke dag zullen we aandacht hebben voor het lichaam, in de vorm van yoga en awareness to the body and ‘the mind of gaan we gewoon wandelen of zwemmen. Het programma is geheel vrij, Er zal genoeg ruimte zijn om te rusten en ervaringen te integreren in jezelf.

KOSTEN
De kosten van de reis bedragen € 999,00 en zijn inclusief: accommodaties, programma.
Exclusief: maaltijden, fooienpot, excursies en entree, taxi ‘s en de vliegticket naar India.
AANMELDING
Je kunt je aanmelden voor deze reis door een mail te sturen naar cecilevloet@planet.nl, en door een aanbetaling van € 499,50 over te maken op NL32RABO0172484200 t.n.v. Praktijk Energetische Therapie. De Annuleringsvoorwaarden ontvangt u via de mail. www.cecilevloetjourney.com

Spiritual Trip India
Auroville The Dawn Town
2 to 9 January 2018

Vision of Auroville
... a place where the needs of the spirit and the care for progress would have precedence over the satisfaction of desires and the search for pleasures and material pleasures

Welcome to this special spiritual trip to India
A trip to meet the spirit of the spiritual community Auroville, meet the people of India and visit places in Auroville with a special energy.
What Auroville means to you and the world, we will discover during this trip.

Auroville consists of fifty years in 2018. It's a society on earth where people live in peace, from the heart. Human unity is being sought and there are now 2,550 people from all over the world in this community.
In 1954, one of Auroville's founders, The Mother Mirra Alfassa, described a new society as balanced, harmonious and dynamic. At that moment she saw that "the earth is not ready to realize such an ideal" and so she called it 'A Dream'. The fact that Auroville exists and that the residents carry the same ideal and vision in their hearts gives hope.
In her description, she describes a new society as a place to live freely as a citizen of the world and only the supreme authority to obey the highest truth; A place of peace where all human struggles are used exclusively to overcome causes of their suffering, weaknesses and ignorance; A place where titles and positions are replaced by opportunities to serve and organize the world. That's working together in real brother and sisterhood.
This trip gives us a chance to taste and participate in this community; An opportunity for a rich energy exchange.

The guidance of this trip will be by Cecile Vloet, and is supported by Regine.

Accommodation: We stay in Auroville.
We are going to visit sacred places and the people of India..
Auroville is a community where the group energy is felt. During our trip, we will not only pay attention to what we meet in Auroville, but also what we encounter in ourselves and in the group. This interaction between the personal process and the energy of the group is what makes this spiritual journey a healing, dynamic, special group trip.

Program
In the morning and in the evening we come together to tune in, share and meditate and to create a program for the day together. The program is intended for acquaintance with Auroville, for personal development and healing, both at individual, group and collective levels.
These meetings are for sharing, introducing ideas, feeling what's happening and bringing together Auroville's experiences and wisdom. And there will be a gathering every day. We will be guided to the highest consciousness. There is plenty of room for all kinds of initiatives and excursions to social projects (for example with children of India). We will also provide options for the program every day.
Every day we will pay attention to the body, in the form of yoga and awareness to the body and the mind or just go hiking or swimming. The program is completely free, there will be plenty of space to rest and integrate experiences in yourself.

COST
The cost of the trip amounts to € 999,00 and includes accommodations, program.
Exclusive: meals, gift box, excursions and entrance, taxis and the airline ticket to India.
NOTICE
You can sign up for this trip by sending an email to cecilevloet@planet.nl, and by making a deposit of € 499.50 on NL32RABO0172484200. Practice Energetic Therapy. The Cancellation Terms and Conditions will be sent to you by email.
www.cecilevloetjourney.com
Read more
More events in Beugen, Netherlands