Ben's coffee & bread

Edit this place
Ben's coffee and bread cung cấp cà phê sạch và các loại bánh mì hương vị Việt Nam

Working hours

Monday
06:00 - 22:00
Tuesday
00:00 - 01:00
Wednesday
00:00 - 01:00
Thursday
06:00 - 22:00
Friday
06:00 - 22:00
Saturday
06:00 - 22:00
Sunday
06:00 - 22:00
Read more
Events near Ben's coffee & bread